Regulamin Kursu

 

Warunki uczestnictwa w kursie certyfikowany koordynator lean 
 1. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online oraz dokonanie opłaty na konto LeanQ Team do 7 dni po otrzymaniu faktury pro forma, nie później niż przed datą rozpoczęcia kursu.
 2. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
 3. Płatność za udział w kursie należy wnieść na podstawie otrzymanej faktury proforma.
 4. Koszt uczestnictwa podany jest w ofercie dostępnej na stronie kursu.
 5. Wszystkie ceny podawane w ofercie kursu są cenami netto, do których doliczany jest 23% VAT.
 6. Po zaksięgowaniu wpłaty za kurs zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z przepisami wg ustawy o podatku VAT i przesłana pocztą tradycyjną lub wysłana na wskazany w formularzu on-line adres e-mail, w przypadku wyrażenia zgody na wysłanie w formie elektronicznej.
 7. Wpłaty należy dokonać na konto mBanku nr konta: 02 1140 2004 0000 3902 7634 4932 po otrzymaniu faktury proforma. W tytule przelewu należy podać numer faktury proformy.

Warunki organizacyjne kursu

 1. Przed rozpoczęciem kursu, na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail, zostaną przesłane informacje organizacyjne dotyczące kursu.
 2. Po zakończeniu i spełnieniu wszystkich warunków kursu, uczestnicy otrzymają certyfikat.
 3. Warunki otrzymania certyfikatu:
 • obecność na minimum 75% sesji online live (9 z 12 sesji)
 • zaprojektowanie mapy drogowej dla realizowanej lub planowanej transformacji lean w trakcie trwania kursu lub do 30 dni po jego zakończeniu.
 1. Materiały udostępnione uczestnikom kursu chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione.
 2. LeanQ Team zastrzega sobie prawo do wykorzystania wypracowanych materiałów podczas kursu w prowadzonej przez LeanQ Team działalności gospodarczej.

warunki odwołania Kursu/MoDUŁU

 1. W przypadku, gdy z powodu siły wyższej, przyczyn losowych lub organizacyjnych, którykolwiek z modułów kursu w zaplanowanym terminie nie będzie mógł się odbyć, LeanQ Team niezwłocznie o tym fakcie poinformuje uczestników i zaproponuje inny termin.
 2. Uczestnik, który nie może być obecny na sesji online, otrzyma materiały do samodzielnego poznania treści zrealizowane modułu. Nieobecność uczestnika kursu na więcej niż 3 sesjach online, skutkuje brakiem uzyskania certyfikatu Koordynatora Lean.
 3. LeanQ Team nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości kursu, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi po stronie Uczestnika, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej czy niedostatecznej wydajności sprzętu.

WARUNKI SKŁADANIA REKLAMACJI

 1. Reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej lub przesłane na adres mailowy klapinska@lean.info.plw terminie 14 dni od daty zakończenia kursu on-line.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w przeciągu 30 dni od daty ich otrzymania.
 3. Reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa firmy, imię i nazwisko, telefon, adres mailowy), kod i termin szkolenia, powód reklamacji i uzasadnienie.
 4. Powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od Organizatora.

.